πŸ€” Europa zakt weg in droefenis – Leren van Aziatisch optimisme

Liked Europa zakt weg in droefenis – Leren van Aziatisch optimisme (De Groene Amsterdammer)

Hoe dramatischer ons wereldbeeld, hoe eerder we ons terugtrekken en ruimte geven aan sterke mannen die de toekomst afsluiten en het verleden verheerlijken. Als we de uitdagingen waar we voor staan het hoofd willen bieden, hebben we behalve moed en hoop ook kennis van de werkelijkheid nodig.

Ik vond dit artikel via LinkedIn. Interessant! Mooie analyse ook van Sandra de Jong die het deelde. Ik heb zelf ook een vrij positieve kijk op ontwikkelingen, maar het wordt de laatste tijd wel steeds lastiger om dat vol te houden. Dit geeft weer wat richting aan wie of wat te volgen online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.